Recipient
AwardYear
IU Kokomo Distinguished Service Award2012
IU Kokomo Distinguished Service Award2006
IU Kokomo Distinguished Service Award2005
IU Kokomo Distinguished Service Award1986
IU Kokomo Distinguished Service Award2009
IU Kokomo Distinguished Service Award1997
IU Kokomo Distinguished Service Award1999
IU Kokomo Distinguished Service Award2010
IU Kokomo Distinguished Service Award2004
IU Kokomo Distinguished Service Award1991
IU Kokomo Distinguished Service Award1987
IU Kokomo Distinguished Service Award2013
IU Kokomo Distinguished Service Award1994
IU Kokomo Distinguished Service Award1995
IU Kokomo Distinguished Service Award2000
IU Kokomo Distinguished Service Award2000
IU Kokomo Distinguished Service Award1992
IU Kokomo Distinguished Service Award1996
IU Kokomo Distinguished Service Award2003
IU Kokomo Distinguished Service Award1993
IU Kokomo Distinguished Service Award1988
IU Kokomo Distinguished Service Award2001
IU Kokomo Distinguished Service Award1998
IU Kokomo Distinguished Service Award2007
IU Kokomo Distinguished Service Award2002
IU Kokomo Distinguished Service Award2002
IU Kokomo Distinguished Service Award1990
IU Kokomo Distinguished Service Award2011
IU Kokomo Distinguished Service Award2008
IU Kokomo Distinguished Service Award2008
IU Kokomo Distinguished Service Award1989